Oxnö Båtförenings pallningsföreskrifter

 

  1. Dessa pallningsinstruktioner skall så långt som möjligt följas. Måste avvikelser förekomma ska dessa godkännas av varvschef eller bitr. varvschef.
  2. Var och en är ansvarig för att den egna båten är ordentligt avpallad. Varvspersonalens direktiv skall åtföljas under uppallningsmomentet.
  3. Stöttor av typ PRESS & SON eller motsv. ska vara hopmonterade som par för stäv och akter. Mät upp dessa på våren så du vet hur de ska vara monterade.
  4. Lösvirke, med vilket en pallning ska spikas under upptagningstillfället, kommer inte att accepteras då det tar tid och skapar irritation samt är olämpligt ur säkerhetssynpunkt.
  5. Framtunga båtar ska förses med stävstötta.
  6. Vid avställning på upptagningsdagar ska varvspersonalens direktiv iakttagas och respekteras.
  7. Får du anmärkning på din pallning, se över den under vintern när du har gott om tid och möjlighet att passa in pallningen.

Pallningsföreskrifter/instruktioner för segelbåtar

Pallningsföreskrifter/instruktioner för motorbåtar